Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied en aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden:

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn volledig van toepassing op alle verkopen van producten door Kabelwerk Eupen AG en maken integraal deel uit van de koopovereenkomst.

Om misverstanden te voorkomen, wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de Algemene Inkoopvoorwaarden van de koper nooit voorrang hebben op de Algemene Verkoopvoorwaarden van Kabelwerk Eupen AG.

Afwijkende clausules of contractuele bepalingen zijn alleen van kracht na schriftelijke bevestiging door Kabelwerk Eupen AG.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig zijn of worden ingetrokken, blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden volledig van kracht.  Kabelwerk Eupen AG en de koper zullen dan met elkaar overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de ongeldige en onwerkbare bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Iedere geïnteresseerde en koper kan onze Algemene Verkoopvoorwaarden bekijken en downloaden of uitprinten op de website www.eupen.com of via de link https://www.eupen.com/nl/agb/.

Indien een geïnteresseerde of koper deze algemene verkoopvoorwaarden niet op deze website kan bekijken, dient hij Kabelwerk Eupen AG hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat deze algemene verkoopvoorwaarden op een passende wijze ter beschikking kunnen worden gesteld.

Er wordt van uitgegaan dat de koper de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen alvorens een bestelling te plaatsen.

 

2. Offerte en verkoop

De offertes van Kabelwerk Eupen AG zijn niet bindend.

Een bestelling is voor Kabelwerk Eupen AG alleen bindend als deze schriftelijk door Kabelwerk Eupen AG is bevestigd.

Alle afspraken, toelichtingen of verstrekte informatie zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn afgegeven.

Alle bindende mededelingen dienen schriftelijk (per email, fax of post) te worden gecommuniceerd.

Een door Kabelwerk Eupen AG aanvaarde bestelling kan alleen door de koper worden geannuleerd:

 • met de schriftelijke toestemming van Kabelwerk Eupen AG en
 • tegen betaling door de koper aan Kabelwerk Eupen AG van een eerlijk en billijk bedrag, berekend op basis van de tot de datum van goedkeuring van de annulering van de bestelling werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten omvatten de kosten voor de voltooiing van de op de datum van de annulering vervaardigde producten, alsmede de aankoopkosten van alle materialen die nodig zijn om dergelijke producten te vervaardigen en die naar de verkoper zijn verzonden of die niet kunnen worden geannuleerd, waarbij Kabelwerk Eupen AG zich het recht voorbehoudt om ten minste 25% van de waarde van de bestelling in rekening te brengen.

 

3. Afmetingen en hoeveelheden

De beschrijving van de producten en de hoeveelheden staan vermeld op de leverbon en op de factuur. De informatie op de factuur is voor beide partijen bindend. Behoudens in het geval van een naar behoren vastgestelde en bewezen fout, zijn deze gegevens voor beide partijen bepalend.

Onze prijslijsten, technische specificaties, technische fiches en catalogi zijn van algemene aard, in het bijzonder zijn de prijzen en de gegevens over afmetingen en gewicht van onze producten indicatief. Deze kunnen op elk moment zonder enige vooraankondiging worden gewijzigd.

 

4. Prijs

De prijzen zijn netto, exclusief BTW, verpakking, transportkosten en andere belastingen en heffingen.

Kabelwerk Eupen AG behoudt zich het recht voor om de koper voor bestellingen met een waarde van minder dan 750 euro een vast bedrag van 50 euro aan orderkosten in rekening te brengen.

 

5. Overdracht, aanvaarding, afhaling, levering en lossing van de goederen:

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de goederen af fabriek (EXW) in Eupen of vanuit een magazijn aan de koper verkocht en ter beschikking gesteld en uiteindelijk in de fabriek van Kabelwerk Eupen AG of in haar magazijnen aanvaard.

Indien om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, de levering niet op de afgesproken dag kan plaatsvinden of de koper de goederen op deze dag niet aanvaardt, zal de betalingen van de goederen toch plaatsvinden alsof de levering wel op de afgesproken dag was uitgevoerd.

Indien in de koopovereenkomst een franco levering volgens de Incoterms is overeengekomen, dient het volgende in acht te worden genomen:

Tenzij de koper schriftelijk anders aangeeft, wordt het materiaal naar het adres van de koper gestuurd. Alle speciale verzendingsinstructies en verzendinformatie moeten door de koper volledig, nauwkeurig en schriftelijk tijdig aan Kabelwerk Eupen AG worden toegezonden met behulp van één van de in artikel 2 beschreven communicatiemethoden. Indien de koper vraagt om levering op een ander dan zijn eigen adres, één of meerdere deelleveringen en/of leveringen rechtstreeks op de bouwplaats, zijn de transportkosten voor rekening van de koper. Het lossen van het materiaal is voor rekening en risico van de koper. Voor de levering van de goederen moet een gemakkelijke en redelijke toegang worden voorzien, zodat Kabelwerk Eupen AG de goederen zonder kosten of ongemakken kan leveren.

Afhalingen uit onze magazijnen en onze zendingen zijn voor risico van de koper.

Indien een transporteur wordt gebruikt, gebeurt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper, die afstand doet van alle vorderingen tegen KABELWEK EUPEN AG in dit verband.

 

6. Overdracht en eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Kabelwerk Eupen AG behoudt de eigendom van de verkochte producten totdat de betaling volledig is ontvangen, ook als de koper deze producten met andere goederen of producten heeft gemengd of gecombineerd. De koper is verplicht de verkochte producten afzonderlijk op te slaan totdat de betaling aan Kabelwerk Eupen AG volledig is ontvangen. Bovendien moeten zij worden geïdentificeerd en gemarkeerd, zodat zij kunnen worden geretourneerd of, indien nodig, aan Kabelwerk Eupen AG ter beschikking kunnen worden gesteld om te worden afgehaald.

Kabelwerk Eupen AG kan de aankoopprijs van de verkochte producten voor de rechtbank opeisen, ook al behoudt zij de eigendom van deze producten.

De koper verleent Kabelwerk Eupen AG toegang tot zijn eigen magazijnen en werkplaatsen om de staat van de producten te controleren en deze eventueel zonder gerechtelijke toestemming terug te nemen.

De koper draagt het risico en de verantwoordelijkheid voor de verkochte producten vanaf het moment dat de producten de fabriek of magazijnen van Kabelwerk Eupen AG verlaten, waarbij de overdracht van het risico op de koper niet wordt uitgesloten door het eigendomsvoorbehoud.

 

7. Advies, ontwerpen, monsters en materialen

De informatie en het advies van Kabelwerk Eupen AG is slechts van algemene aard en niet bindend. Kabelwerk Eupen AG is niet verantwoordelijk voor een door, of namens de koper voorgeschreven ontwerp of plan, of voor een uit dat ontwerp of plan voortvloeiend advies. Indien de koper het gebruik van bepaalde grondstoffen en/of andere producten voorschrijft, draagt de koper als enige de verantwoordelijkheid voor zowel de kwaliteit en de bruikbaarheid als voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Indien Kabelwerk Eupen AG producten vervaardigt volgens de instructies van de koper en/of gebruik maakt van door de koper ter beschikking gestelde materialen, is de verantwoordelijkheid van Kabelwerk Eupen AG beperkt tot de verwerking van deze producten zoals aangegeven door de koper. Kabelwerk Eupen AG is niet verantwoordelijk voor het eindproduct. Op verzoek van de koper kunnen de gebruikte materialen op zijn kosten vooraf door de koper worden gecontroleerd.

Indien aan een koper monsters of ontwerpen worden getoond of ter beschikking gesteld, wordt ervan uitgegaan dat deze slechts een aanduiding zijn van het te vervaardigen eindproduct, tenzij is overeengekomen dat het eindproduct volgens het monster of model zal worden vervaardigd.

Kabelwerk Eupen AG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de concepten, ontwerpen, plannen of tekeningen die de koper zonder of met medeweten van Kabelwerk Eupen AG voor zijn producten gebruikt. Evenmin is Kabelwerk Eupen AG aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende incompatibiliteit van de producten van Kabelwerk Eupen AG met de producten van de koper en/of van derden, die bij ons bekend en onbekend zijn.

 

8. Verpakking:

 • Herbruikbare haspels
  De herbruikbare haspels worden aan de koper onder zijn eigen verantwoordelijkheid gratis ter beschikking gesteld voor een periode van maximaal 6 maanden, te beginnen aan het einde van de maand van verzending of wanneer het materiaal ter beschikking wordt gesteld.
  De koper verplicht zich er uitdrukkelijk toe om deze herbruikbare haspels uiterlijk na afloop van de bovengenoemde termijn kosteloos aan Kabelwerk Eupen AG of haar magazijnen te retourneren. Na afloop van de bovengenoemde termijn en uitsluitend omdat de koper de herbruikbare haspels niet heeft geretourneerd, factureert Kabelwerk Eupen AG deze haspels – tegen de ten tijde van de aankoop geldende prijs – aan de koper. Indien de herbruikbare haspels binnen 6 maanden na afloop van de gratis terbeschikkingstellingstermijn van 6 maanden worden geretourneerd, zal Kabelwerk Eupen AG de totale waarde die oorspronkelijk voor deze herbruikbare haspels werd gefactureerd, crediteren, op voorwaarde dat ze in goede staat zijn.
 • Herbruikbare pallets
  De herbruikbare pallets gemarkeerd met een geel label, welke bedoeld zijn voor schuimproducten, zijn eigendom van de Eupen Foam divisie van Kabelwerk Eupen AG. Indien deze herbruikbare pallets worden gebruikt, worden ze apart gefactureerd bij de levering van de producten. Deze facturen zijn uiterlijk 12 maanden na factuurdatum te betalen. Als de herbruikbare pallets binnen 12 maanden na levering worden geretourneerd, zal Kabelwerk Eupen AG de totale waarde die oorspronkelijk voor deze herbruikbare pallets is gefactureerd, crediteren, op voorwaarde dat ze in goede staat zijn. Deze creditnota kan alleen worden verrekend met een corresponderende factuur voor geleverde herbruikbare pallets.
 • Wegwerpverpakkingen
  Wegwerpverpakkingen zoals multiplexhaspels, massief houten haspels voor de export, pallets, dozen en kisten of andere specifieke verpakkingen zijn ofwel inbegrepen in de verkoopprijzen of worden apart gefactureerd met de bestelde goederen. Hierop gelden dezelfde betalingsvoorwaarden als voor de goederen zelf. Wegwerpverpakkingen worden beschouwd als verloren verpakkingen en worden door Kabelwerk Eupen AG niet teruggenomen

9. Levertijd:

De aangegeven levertijden zijn niet bindend en Kabelwerk Eupen AG behoudt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen. Kabelwerk Eupen AG streeft ernaar de leveringen zo mogelijk binnen de overeengekomen termijn en volledig uit te voeren.

De in de orderbevestiging vermelde levertijden worden geacht af fabriek (EXW) te zijn. Tenzij anders vermeld in het contract, zal geen enkele vertraging leiden tot annulering van de bestelling of tot schadevergoeding van welke aard dan ook.

Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het moment dat deze hem door Kabelwerk Eupen AG ter beschikking worden gesteld, is hij desondanks verplicht de vastgestelde betalingstermijnen voor deze levering in acht te nemen.

Kabelwerk Eupen AG zorgt voor de opslag van het materiaal welke voor rekening en risico komt van de koper.

 

10. Garantie, aansprakelijkheidsbeperking en klachten:

Kabelwerk Eupen AG geeft een garantie van een jaar voor de geleverde producten, vanaf de datum van levering of na kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor levering.

Indien een materiaal- of fabricagefout op correcte wijze is vastgesteld, is de verplichting van Kabelwerk Eupen AG beperkt tot de levering van dezelfde goederen ter vervanging van de gebrekkige goederen of, indien van toepassing, de reparatie van de gebrekkige goederen. Kabelwerk Eupen AG behoudt zich het recht voor om een redelijke hoeveelheid tijd te nemen om te beoordelen of het nodig is om de goederen te repareren of te vervangen.

De toekenning van de garantie is afhankelijk van de voorwaarde dat de goederen in overeenstemming met de gedragscode en onder normale bedrijfsomstandigheden zijn gebruikt en zijn geïnstalleerd in overeenstemming met de relevante voorschriften en nationale wetgeving.

Kabelwerk Eupen AG is niet aansprakelijk voor gebreken van welke aard dan ook die het gevolg zijn van afwijkend gebruik, onjuiste toepassing, onjuiste behandeling of onjuiste opslag van de verkochte goederen.

De koper kan geen aanspraak maken op schadevergoeding die voortvloeit uit of verband houdt met het contract – ongeacht de rechtsgrond, ook niet contractueel – wegens schending van de door Kabelwerk Eupen AG aangegane verplichtingen, tenzij de schending betrekking heeft op essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen omvatten basisprestatieverplichtingen.

De koper heeft geen recht om schadevergoeding te eisen in geval van vertraging in de levering die te wijten is aan de laattijdige afgifte van of de weigering om een uitvoervergunning af te geven door de bevoegde Belgische autoriteiten.

Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na verzending van de goederen, en in ieder geval vóór het gebruik of de toepassing van de geleverde goederen. Na deze periode doet de koper afstand van alle rechten met betrekking tot vorderingen.

Kabelwerk Eupen AG is niet aansprakelijk voor eventuele esthetische schade die tijdens het transport aan het oppervlak van het product kan ontstaan, op voorwaarde dat de functionaliteit van het product daardoor niet wordt aangetast. In het algemeen, maar vooral bij het transport van onverpakte of verpakte schuimproducten, moeten eventuele beschadigingen of defecten op de CMR-vrachtbrief of de leverbon worden vermeld bij het laden en bij de ontvangst van de goederen door de klant. Kabelwerk Eupen AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die later – d.w.z. tijdens of na het lossen door de klant – wordt gemeld.

Goederen kunnen over het algemeen alleen worden geretourneerd met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en vergezeld door onze instructies voor het retourneren.

Een klacht over de geleverde producten geeft de koper niet het recht de betaling van de betreffende factuur van Kabelwerk Eupen AG te vertragen of uit te stellen.

Kabelwerk Eupen AG is in geen geval aansprakelijk voor lichamelijk letsel, schending van eigendommen, schade aan eigendommen, productieverlies, winstderving, verlies van gebruik of indirecte en daaruit voortvloeiende financiële schade en verlies van de koper en/of de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar klanten.

De koper vrijwaart Kabelwerk Eupen AG tegen alle regresvorderingen van de verzekeraars van de koper die verder gaan dan de in deze clausule opgenomen uitsluitingen.

 

11. Betalingen:

De facturen worden door Kabelwerk Eupen AG opgesteld op basis van de op de leverbon vermelde hoeveelheden. Kabelwerk Eupen AG mag een kleinere of grotere hoeveelheid goederen leveren en factureren dan de bestelde hoeveelheid – met een maximale tolerantie van 10% – tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk een andersluidende bepaling bevat.

Tenzij een afzonderlijke overeenkomst is gesloten, worden betalingen in euro aan Kabelwerk Eupen AG verricht binnen 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder aftrek.

De betalingskosten zijn voor rekening van de koper.

Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 7% plus 12% rente als forfaitaire, contractuele en niet-reduceerbare boete met een minimumbedrag van € 50,-.

Bovendien is vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van de daadwerkelijke betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd op basis van de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2%, met een minimumbedrag van € 50, waarbij Kabelwerk Eupen AG zich het recht voorbehoudt om verdere schadevergoeding te eisen in verband met de vertraging in de betaling.

In geval van laattijdige betaling behoudt Kabelwerk Eupen AG zich het recht voor om haar diensten in het kader van dit contract of in het kader van vorige of volgende contracten zonder nadere kennisgeving op te schorten en, tenzij anders vermeld, te hervatten zodra de betaling naar behoren is verricht.

Kabelwerk Eupen AG behoudt zich het recht voor om de van de koper ontvangen bedragen eerst voor het vereffenen van de kosten te gebruiken en vervolgens om de goederen te betalen.

 

12. Financiële zekerheid en uitdrukkelijke ontbindingsclausule:

Indien na het aangaan van de overeenkomst en voor de volledige betaling van de koopprijs komt vast te staan, dat de kredietwaardigheid van de koper is verminderd dan wel vermindert, in het bijzonder bij: een verzoek tot verlenging van de betalingstermijn of de termijn voor het wisselprotest, bij een verzoek tot al dan niet vrijwillige regeling van schulden, bij een neerlegging van de aanvraag tot herstructurering of reorganisatie al dan niet via het gerecht, beslaglegging op een deel van of alle vermogensbestanddelen op verzoek van een schuldeiser, bij een te late betaling van de bijdragen sociale verzekering alsmede andere vergelijkbare situaties, behoudt Kabelwerk Eupen AG zich het recht voor zelfs na een gedeeltelijke nakoming van haar verplichtingen alvorens verdere leveringen te doen waarborgen te verlangen, die nodig zijn om een nakoming van alle verplichtingen door de koper te garanderen. Indien de koper weigert deze zekerheden te stellen of niet in staat is dit te doen, heeft Kabelwerk Eupen AG het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding geschiedt van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving en uitsluitend door mededeling dat Kabelwerk Eupen AG voornemens is de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding om welke reden dan ook. Kabelwerk Eupen AG heeft dan het recht om de werkelijk gemaakte kosten tot aan de datum van annulering van de bestelling aan de koper te factureren. Deze kosten omvatten de uitgaven voor de voltooiing van de op de datum van de annulering vervaardigde producten, alsmede de aankoopkosten voor alle voor de vervaardiging van dergelijke producten benodigde materialen die naar de verkoper zijn verzonden of die niet kunnen worden geannuleerd, waarbij Kabelwerk Eupen AG zich het recht voorbehoudt om ten minste 25% van de orderwaarde als forfaitaire vergoeding in rekening te brengen.

In geval van niet-betaling door de koper, zelfs gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van de factuur, heeft Kabelwerk Eupen AG het recht om de overeenkomst van rechtswege en automatisch te beëindigen. Opzegging van het contract kan met alle wettelijke middelen gebeuren. Ondanks de opzegging van het contract is de koper aan Kabelwerk Eupen AG de in het contract voorziene vertragingsrente en de forfaitaire schadevergoeding verschuldigd.

 

13. Overmacht:

Kabelwerk Eupen AG kan zich bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen beroepen op overmacht. De verplichtingen van Kabelwerk Eupen AG komen van rechtswege zonder schadevergoeding te vervallen indien overmacht de normale uitvoering belemmert. Het begrip overmacht strekt zich uit tot de volgende gevallen, hoewel deze lijst niet uitputtend is en slechts als leidraad dient:

 • Natuurrampen, explosies, overstromingen, stormen, branden of ongevallen, oorlogen of oorlogsrisico’s, rellen, daden van terrorisme of sabotage, opstanden, civiele onrust of inbeslagnames, stakingen, epidemieën, uitsluitingen of andere sociale onrust of arbeidsgeschillen, maatregelen, beperkingen, decreten, verordeningen, verboden of meervoudige maatregelen van openbare, parlementaire of lokale autoriteiten, in- en uitvoerregelingen of embargo’s, bedrijfsstoringen of werkonderbrekingen.
 • Een algemeen tekort aan grondstoffen of energie, een onderbreking in de levering van elektriciteit of brandstof, elk ander transportprobleem of elke andere storing die buiten de redelijke controle van Kabelwerk Eupen AG valt en niet te wijten is aan nalatigheid of duidelijk wangedrag van de kant van Kabelwerk Eupen AG, vormt een belangrijke belemmering voor de nakoming van haar verplichtingen en maakt de nakoming ervan onmogelijk of commercieel onuitvoerbaar.
 • Elk geval van overmacht ontheft Kabelwerk Eupen AG van de uitvoering van haar verplichtingen, zolang en voor zover het geval van overmacht de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert of belemmert.

Kabelwerk Eupen AG is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van de vertraging of het onvermogen van Kabelwerk Eupen AG om zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen, voor zover deze vertraging en/of onvermogen te wijten is aan een geval van overmacht; deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor de duur van een dergelijke gebeurtenis.

Een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de termijnen van het contract met dezelfde duur worden verlengd als het geval van overmacht, waarbij de termijn met een redelijke aanloopperiode wordt verlengd.

Kabelwerk Eupen AG zal de koper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een geval van overmacht en zal de koper op de hoogte brengen van de redelijkerwijs te verwachten duur van het geval.

De koper kan zich op geen enkele wijze onttrekken aan zijn betalingsverplichting voor de geleverde producten als gevolg van een geval van overmacht.

 

14. Vrijwaring door de koper

De koper vrijwaart Kabelwerk Eupen AG tegen vorderingen van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door de koper verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens. Indien de koper informatiedragers, elektronische bestanden of software aanlevert, garandeert de koper dat deze vrij zijn van virussen en fouten.

 

15. Intellectueel eigendom en auteursrechten

Onverminderd de overige bepalingen van de algemene voorwaarden behoudt Kabelwerk Eupen AG zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het auteursrecht en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten. De koper is niet gerechtigd om wijzigingen in de goederen aan te brengen, tenzij uit de aard van de geleverde goederen anders blijkt of dit schriftelijk is overeengekomen.De ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, elektronische bestanden en andere materialen die Kabelwerk Eupen AG in het kader van de overeenkomst produceert, blijven eigendom van Kabelwerk Eupen AG, ongeacht of ze aan de koper of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.Kabelwerk Eupen AG behoudt zich het recht voor om kennis die bij de uitvoering van de werkzaamheden is opgedaan voor andere doeleinden te gebruiken, op voorwaarde dat geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt doorgegeven.

 

16. Gegevensbescherming:

Tijdens het verkoopproces, d.w.z. het indienen van een offerte en het ondertekenen van een verkoopovereenkomst, kan Kabelwerk Eupen AG gegevens van geïnteresseerde partijen en klanten verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de Europese wetgeving. Iedere geïnteresseerde of koper kan de verklaring van Kabelwerk Eupen AG over de gegevensbescherming op de volgende website www.eupen.com of via de link https://www.eupen.com/nl/datenschutz/ bekijken en downloaden of afdrukken.

 

17. Juridische geschillen:

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement EUPEN – BELGIË zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de interpretatie, de afsluiting of de nakoming van de verplichtingen van de partijen.

Kabelwerk Eupen AG behoudt zich echter het recht voor om geschillen voor te leggen aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de koper gevestigd is.

De gesloten overeenkomsten, met inbegrip van hun interpretatie, zijn onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 juli 2020.

Das Kabelwerk Eupen AG sammelt anhand von Cookies Informationen über Ihren Besuch, um die Website zu verbessern und Social Media-Inhalte anzuzeigen. Bitte konsultieren Sie unsere Datenschutzerklärung für weitere Details, oder Sie stimmen zu, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken.

Cookie Einstellung für Kabelwerk Eupen AG

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf der Website der Kabelwerk Eupen AG zulassen. Das Kabelwerk befindet sich in der Stadt Eupen in Belgien. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalyseUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Social MediaUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus den Bereichen Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.